Kancelář a škola

Výrobci tiskáren vnímají citlivě klimatickou situaci

Posledních několik let je předmětem zájmu v tiskařském průmyslu životní prostředí a klimatické změny. Výrobci stále více prosazují recyklaci v co největším rozsahu. Přistupují ekologicky nejen při výrobě produktů, obalovém materiálu, ale také následnou recyklací a ekologickou likvidací po skončení životnosti produktu. Velmi dobrým příkladem je použití recyklovaného materiálu při výrobě nových zařízení. Dalším jsou výměnné programy náhradních náplní za renovované. Kromě těchto kroků nám výrobci přinášejí inovace technologii, kterými značně přispívají k životnímu prostředí a to například neustlaný snižováním spotřební energie. Obecně se to týká skoro každého výrobce a to nejen v tiskařském průmyslu. Pozorně sledujeme tyto environmentální trendy, protože tiskárny jsou dnes součástí skoro každé domácnosti a malých, či velkých firem i obrovských podniků.

 

 

Na stránkách společnosti Epson se objevil článek o výsledku jejich globálního průzkumu v rámci povědomí o klimatické situaci naší planety. Bohužel závěr této zprávy není velmi potěšující. Průzkum odhalil, že povědomí o klimatických změnách je stále nedostatečné a mnoho dotazovaných respondentů si neuvědomuje, že se to již děje a jaké katastrofální následky to může mít pro budoucí generace.

Už před nějakým časem jsme mohli zaznamenat kampaň společnosti Epson "Zastavte globální oteplování." Ve spojení s National Geographic vzniklo krátké, ale výstižné video o dopadu tepla na permafrost. Aktivita společnosti v tomto směru postupuje dál. Právě před listopadovou konferencí COP 26 ve Velké Británii zveřejnila společnost výsledky průzkumu pod názvem "Climate Reality Barometer." Průzkumu se zúčastnilo 15 264 respondentů ze zemí Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky. Úmyslem společnost Epson je neustále zvyšovat informovanost veřejnosti o dopadech klimatických změn a hlavně vyvolat diskusi a apelovat na ty, kteří mají v těchto věcech pravomoc rozhodovat. Za nimi následují výrobci produktů a nakonec i samotní uživatelé. Každý může větším nebo menším podílem přispět.

Vraťme se k zveřejněným údajům průzkumu. Více než 15 tisíc lidí z Austrálie, Brazílie, Činy, Francouzka, Německa, Indie, Indonésie, Itálie, Japonska, Jižní Koreji, Singapuru, Taiwanu ale i USA a Velké Británie vyjádřilo svůj názor. Jde geograficky různorodou vzorek respondentů. Na základní otázku, zda si myslí, že je možné odvrátit klimatickou krizi v současnosti a blízké budoucnosti skoro polovina z dotazovaných měla optimistický pohled. Necelých 30 % již takový optimismus nesdílela a jsou v tomto směru pesimistický. Určité procento někde na hranici 5 % nevěří, že klimatická krize reálně existuje. Optimistické odpovědi přišly většinou od lidí, které povědomí o klimatických změnách je výše. Zajímají se v tom směru o změny klimatu, vědecké výzkumy a inovativní technologická řešení směrem k obnovitelným energiím.

Jak uvádí IPCC že některé změny klimatu řízené lidmi budou trvat tisíciletí, a to vzhledem k množství globálních událostí - včetně nejteplejšího měsíce července, jaký byl kdy zaznamenán a požárů v Evropě, Severní Americe a Asii a záplav v Číně, Kolumbii a Německu. Zjištění průzkumu společnosti Epson o klimatické realitě naznačují stále značný optimismu nad důkazy a realitě o klimatických změnách.

Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost, Epson Europe, řekl: "Vzhledem k tomu, že se nám klimatická krize odehrává před očima, je skutečným znepokojením, že tolik lidí svou existenci nerozpozná nebo dokonce aktivně popře. Je to budíček pro všechny. Pro vlády, podniky a jednotlivce, aby opravdu spolupracovaly tak, aby COP 26 rozhodoval a inspiroval opatření nezbytná ke zmírnění změny klimatu."

 

Přílišný optimismus vs. fakty

Průzkum naznačuje, že optimismus lidí může být důsledkem nepochopení změny klimatu, a tedy její rozsahu. Asi 75 % respondentů vidí souvislost mezi změnou klimatu a rostoucími globálními teplotami (77 %), extrémním počasím (74%) a lesními požáry (73 %). Naproti tomu informovanost klesá na něco více než polovinu v případě událostí, jako je hladomor (57 %), masová migrace lidí (55 %) a ohniska hmyzu (51%). Zde existují významné regionální rozdíly, přičemž hladomor je nejvyšší na Taiwanu (72%) a nejnižší v USA (44 %). Mnozí vidí odpovědnost za řešení nouzové situace na straně státních a průmyslových subjektů. Z dotázaných více než jeden ze čtyř (27 %) označuje vlády a 18 % podniků za těch nejzodpovědnější. Téměř 18% přiznává osobní odpovědnost. Zde nejvyšší úroveň dosahuje Indonésie (30 %) a nejnižší úroveň Čína a Německo (obě 11 %). Je stimulující, že největší počet respondentů označuje odpovědnost za kolektivní (31 %).


Podnikatelská realita - pravý čas jednat

Průzkum klimatické situace naznačuje, že pro mnohé zůstává klimatická krize něčím, co se stane dalším generacím. Jelikož průzkum ukazuje, že 15% respondentů uznává, že velké podniky odpovědné za řešení klimatické nouze by měly nést odpovědnost. Společnosti mohou posílit postavení jiných společností a spotřebitelů inovacemi podporujícími udržitelnost. Ve společnosti Epson byl zaznamenán vývoj například v těchto oblastech: iniciativy na snížení dopadů na zákazníky prostřednictvím použití vysoce energeticky účinné technologie PrecisionCore Heat-Free a výzkum a vývoj v oblasti environmentálních technologií, jako jsou přírodní (neplastické) materiály.

Kromě inovací produktů a materiálů mohou podniky dosáhnout velký vliv tím, že budou podporovat a prokazovat odpovědnost za klima. Společnost Epson je tou, která přechodem na 100 % obnovitelnou elektrickou energii a zapojením se do iniciativ, jako je projekt RE100 v oblasti obnovitelné energie; pracuje na uzavření cyklu zdrojů, například podporou obnovy a opětovného použití produktů; a zapojení do partnerství s vysokým vlivům, jako je jeho spolupráce s National Geographic na podpoře ochrany permafrost prostřednictvím kampaně Zastavte globální oteplování.

 

 

Yasunori Ogawa, globální prezident společnosti Epson, uvedl: "Zjištění deficitu změny klimatu ukazuje, že informovanost spojená s činy bude mít při řešení nouzové situace zásadní význam. Cílem společnosti Epson je přinést toto povědomí a potřebné technologie - naší společností, jinými podniky a spotřebitelé - transformační změny k akci. Udržitelnost je ústředním bodem našeho podnikatelského plánu a je podporována značnými zdroji - protože ačkoliv víme, že je před námi ještě dlouhá cesta, věříme, že můžeme vybudovat lepší budoucnost."

Všechny společnosti mohou posílit své postavení inovacemi podporujícími udržitelnost. Ve společnosti Epson byl zaznamenán vývoj například v těchto oblastech: iniciativy na snížení dopadů na zákazníky prostřednictvím použití vysoce energeticky účinné technologie PrecisionCore Heat-Free a výzkum a vývoj v oblasti environmentálních technologií, jako jsou přírodní (neplastické) materiály.

zdroj: epson.com