Kancelář a škola

Jak ochránit vaši firemní tlač před kybernetickými hrozbami

V současnosti zaznamenáváme rapidní nárůst využívání síťových tiskáren v moderních kancelářích a domácnostech. Síťové tiskárny nabízejí flexibilitu sdílení tiskových zařízení mezi více uživateli a zařízeními v rámci stejné sítě. Jejich schopnost tisku a skenování přes Cloud a mobilní zařízení zvyšuje jejich atraktivitu pro moderní pracovní prostředí. S tímto nárůstem využívání přicházejí i zvýšené bezpečnostní hrozby a rizika, která vyžadují pozornost a opatření k jejich zmírnění.

Uživatelé přemýšlejí většinou o nebezpečích kybernetických útoků na pracovišti v souvislosti s počítači, notebooky a mobily. Kancelářská zařízení a obzvláště tiskárny zapojené do podnikové sítě považují za méně ohrožené. Síťové tiskárny mohou být mnohem zranitelnější a snáze se infiltrují, než jiná zařízení. Největším kamenem úrazu je, že často nejsou tyto tiskárny zabezpečeny samotnými podniky, což kyberzločincům dává příležitost využít zranitelnosti k obejití systému bezpečnosti a přístup k údajům na pevném disku zařízení nebo v podnikové síti. Protože se stále více zařízení připojuje k podnikové síti, je důležité, aby firmy chránily svou infrastrukturu před kybernetickými hrozbami, jako jsou phishing, malware, neoprávněné stahování a jiné.

 

Víte, jak ochránit vaši firmu před kybernetickými hrozbami?

Pochopení a řešení bezpečnostních rizik spojených se síťovými tiskárnami je důležité hned z několika důvodů. Okrajově můžeme zmínit fyzickou krádež, když se neoprávněná osoba zmocní papírových dokumentů s různými citlivými údaji. K nim se dostane vniknutím do firmy, což v mnoha případech nemusí být až tak složité a dokumenty ležící na mnoha místech, od pracovních stolů až po zásobníky tiskárny nebo neskartované v koši jsou ideální příležitostí.

Předpokládáme, že dokumenty jsou na bezpečných místech a nikdo mimo opravené osoby se k nim fyzicky nedostane. Máme zde tedy podnikovou síť a množství připojených síťových tiskáren. Jaké nebezpečí v podobě kybernetických útoků může hrozit a jaká bezpečnostní opatření jsou nutná?

 

Největší zranitelnosti související se síťovými tiskárnami 

Nedostatečné zabezpečení přístupu

Nedostatečné řízení přístupu k síťovým tiskárnám může vést k neoprávněnému tisku citlivých dokumentů nebo zneužití tiskáren k útokům.

Zastaralý firmware a software

Nepřiměřená aktualizace firmwaru a softwaru může vytvářet zranitelné body pro kybernetické útoky.

Nešifrovaný přenos dat

Nedostatečné šifrování dat přenášených mezi tiskárnou a zařízeními v síti může umožnit odposlech a zneužití citlivých informací.

Nedostatečná správa tiskových úloh

Nedostatečná správa tiskových úloh a nezabezpečené tiskové fronty mohou umožnit útočníkům manipulovat s tiskovými úlohami.

Defaultní přihlašovací údaje

Nedostatečná změna defaultních přihlašovacích údajů může umožnit neoprávněný přístup k tiskárně.

Nedostatečné auditování a sledování

Nedostatečné sledování tiskových aktivit a nedostatečné auditování může ztížit odhalení bezpečnostních incidentů.

Integrita a autenticita tiskových úloh

Nedostatečná kontrola integrity a autenticity tiskových úloh může vést k neoprávněnému zásahu do tiskových procesů.

 

Opatření eliminující rizika kybernetické hrozby

Aby společnost a uživatelé předcházeli těmto zranitelnostem spojeným se síťovými tiskárnami, je třeba přijmout několik opatření.

 

Správa přístupových oprávnění

- zavedení silných hesel a dvoufaktorové autentizace

- omezení přístupu k tiskárnám pouze na oprávněné uživatele

- pravidelné revize a aktualizace přístupových práv

 

Aktualizace firmwaru a softwaru

- pravidelná aktualizace firmwaru a softwaru tiskáren na nejnovější verze

- monitorování bezpečnostních aktualizací od výrobců tiskáren a aplikování těchto aktualizací včas

 

Šifrování dat

- zajištění šifrování dat přenášených mezi tiskárnou a ostatními zařízeními v síti

- používání šifrovaných protokolů pro komunikaci s tiskárnou

 

Správa tiskových úloh

- zavedení důkladné správy tiskových úloh a zabezpečených tiskových front

- sledování a auditování tiskových úloh pro odhalení nepravidelností

 

Změna defaultních přihlašovacích údajů

- okamžitá změna defaultních přihlašovacích údajů pro nově nainstalované tiskárny

- pravidelná změna přihlašovacích údajů podle stanoveného bezpečnostního protokolu

 

Sledování a auditování

- pravidelné sledování tiskových aktivit a auditování bezpečnostních událostí

- reakce na podezřelé aktivity a incidenty včasné odhalení bezpečnostních hrozeb

 

Integrita a autenticita tiskových úloh

- zavedení opatření k ověření integrity a autenticity tiskových úloh

- implementace bezpečnostních protokolů pro ověření a ochranu tiskových úloh

 

Nedostatečná ochrana síťových tiskáren ve firmě může mít vážný dopad

Ztráta citlivých dat

Kybernetičtí útočníci mohou využít nedostatečně chráněné tiskárny k získání citlivých firemních informací, což může vést k úniku důvěrných dat a porušení předpisů o ochraně dat.

Finanční ztráty

Úspěšný kybernetický útok na nedostatečně chráněné síťové tiskárny může způsobit finanční ztráty v důsledku výpadku provozu, nákladů na obnovu dat a reputačních škod.

Porušení soukromí

Nedostatečně chráněné tiskárny mohou být zneužity k porušení soukromí zaměstnanců a zákazníků firmy, což může mít závažné následky pro pověst společnosti.

Ztráta důvěryhodnosti

Pokud dojde k úniku citlivých informací nebo narušení provozu z důvodu nedostatečné ochrany síťových tiskáren, může to vést ke ztrátě důvěryhodnosti u zákazníků a obchodních partnerů.

Právní následky

Nedostatečná ochrana síťových tiskáren může vést k právním následkům v důsledku porušení předpisů o ochraně dat a soukromí. Mnohé právní předpisy a regulace, jako například GDPR, vyžadují, aby byly osobní údaje chráněny i v rámci tiskových a skenovacích procesů. Bezpečnostní opatření jsou nezbytná k plnění těchto požadavků

 

Správná ochrana síťových tiskáren je klíčová pro minimalizaci rizik, zachování bezpečnosti a integrity firemních informací. Zohlednění klíčových faktorů a přijetí přiměřených bezpečnostních opatření je proto nezbytné pro minimalizaci rizik spojených se síťovými tiskárnami a zachování celkové bezpečnosti a integrity prostředí.

 

5 důležitých faktorů

Prevence je klíčová

Prevence je zásadní pro minimalizaci bezpečnostních rizik spojených se síťovými tiskárnami. Aktivní a pravidelná implementace bezpečnostních opatření může výrazně snížit pravděpodobnost úspěšného kybernetického útoku.

Kombinace opatření

Žádná jednotlivá opatření není samo o sobě dostatečná pro ochranu síťových tiskáren. Kombinace správy přístupových práv, aktualizací softwaru, šifrování dat a sledování aktivit je nezbytná pro komplexní bezpečnost.

Neustálá vigilance

Bezpečnost síťových tiskáren vyžaduje neustálou pozornost a péči. Pravidelné revize a aktualizace opatření jsou nezbytné v reakci na neustále se vyvíjející hrozby a bezpečnostní výzvy.

Zapojení uživatelů

Informování a školení uživatelů je klíčové pro posílení bezpečnostní kultury v organizaci. Uživatelé by měli být aktivně zapojeni do dodržování bezpečnostních protokolů a postupů.

Spolupráce s dodavateli

Spolupráce s dodavateli tiskáren a bezpečnostními odborníky může poskytnout cenné znalosti a podporu při zlepšování bezpečnosti síťových tiskáren.

 

Na závěr lze říci, že správná kombinace technických opatření, vzdělávání uživatelů a pravidelná údržba je nezbytná pro minimalizaci bezpečnostních rizik spojených se síťovými tiskárnami. Jako závěrečný tip můžeme doporučit pravidelnou revizi a aktualizaci bezpečnostních opatření spojených se síťovými tiskárnami. Bezpečnostní hrozby se neustále vyvíjejí, a proto je důležité udržovat krok s nejnovějšími bezpečnostními standardy a postupy. Pravidelná revize a aktualizace pomáhají zajistit, že síťové tiskárny zůstávají chráněny před stále se měnícími hrozbami.